Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy - Szczegóły placówki

Nazwa placówki
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Adres
ul. Górczewska 201
Miasto
Warszawa
Kod pocztowy
01-459
Telefon
798 992 039
Strona www
http://bemowskie.pl/
Email
info@bemowskie.pl
NIP
522-27-99-710
Regulamin placówki

pobierz regulamin

Informacja

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych:

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, które powierzacie w trakcie korzystania z oferty naszej placówki kultury jest Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy rzędzie m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459), ul. Górczewska 201.
 2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Waszych danych osobowych, to możecie się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu ochronadanych@bemowskie.pl
 3. Administrator danych osobowych – Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) realizacji zawartych umów;
  b) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą firmy następujących kategorii: obsługujące sprzęt monitoringu wizyjnego, serwisu technicznego IT i monitoringu wizyjnego, hostingowe, obsługi portali zajęć, wysyłki biuletynów internetowych,   realizacji zajęć i warsztatów statutowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e) prawo do przenoszenia danych
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, wtedy przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z prawem, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to jej udzielenie ma zawsze charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych jest zawarta między stronami umowa – odmowa podania danych osobowych uniemożliwi korzystanie z oferty zajęć lub warsztatów
 12. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.