Lista zajęć Stretching

Stretching

Kategoria

fitness / gimnastyka

Opis

Zajęcia ruchowe.
Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 11:30 / sala taneczna.
Opłata miesięczna za zajęcia wynosi:
1x w tygodniu: 60 PLN.
Instruktor / prowadzenie: Kalina Duwadzińska - ab­sol­went­ka Choreografii i tech­nik tań­ca na wydzia­le Wokalno–Aktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi. Podczas stu­diów roz­wi­ja­ła swój warsz­tat ar­ty­stycz­ny i za­wo­do­wy po­d o­kiem naj­lep­szych polskich pe­da­go­gów tań­ca. Pod kie­run­kiem mi­strza Hari Padmana w Chennaju i Kapila Sharmy w Delhi kształ­ci­ła się w za­kre­sie kla­sycz­ne­go tań­ca Bharatanatyam i ryt­mi­ki karnatyc­kiej. Od 2005 ro­ku zwią­za­na jest z Indian Dance Group MOHINI, z któ­rą kon­cer­tu­je w ca­łej Polsce i za granicą pro­mu­jąc sztu­kę i kul­tu­rę Indii. Dzięki mediom społecznościowym twórczość zespo­łu cie­szy się ro­sną­cą po­pu­lar­no­ścią wśród publiczności na całym świecie. W swoich pracach choreograficznych za po­mo­cą ję­zy­ka cia­ła kreu­je po­etyc­kie, in­tym­ne światy nasycone metaforami. Od 2006 ro­ku ja­ko in­struk­tor różnych technik tańca i ruchu współ­pra­cu­je ze szko­ła­mi tań­ca i cen­tra­mi kul­tu­ry, gdzie dzie­li się z kur­san­ta­mi swo­ją wie­dzą, pa­sją i do­świad­cze­niem.
STRETCHING - zajęcia są kombinacją łagodnych ćwiczeń rozciągających i wzmacniających. Dzięki regularnej praktyce uczestnicy zauważą, że zakres i swoboda ruchu w stawach wzrasta, mięśnie stają się bardziej elastyczne i mniej podatne na urazy, a ból pleców stopniowo ustępuje. Podczas zajęć uczymy się również technik relaksacji i automasażu, dzięki którym uczestnicy eliminują codzienny stres nagromadzony w ciele. Wszystko to przy pogodnej, relaksującej muzyce.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również