Lista zajęć Lato z kulturą 2020-Od klasycyzmu - spacery

Lato z kulturą 2020-Od klasycyzmu - spacery

Opis

Spotkania przybliżają mieszkańcom historię Łodzi przez pryzmat historii XIX i XX-wiecznej architektury lokalnej i ponadlokalnej, budują tożsamość jej mieszkańców, rozwijają kompetencje w zakresie świadomego odbioru architektury, popularyzują zabytki architektoniczne Łodzi. Wspólne spacery w przestrzeni miejskiej stwarzają możliwość poznania nowych ludzi, nawiązania nowych znajomości, otworzenia się na innych, wymiany doświadczeń.
Koncepcja spotkań zakłada przeprowadzenie 4 spacerów, po 2,5 h każdy, które pozwolą na zaprezentowanie architektury XIX i XX-wiecznej w Łodzi. Ponieważ zabytki klasycyzmu są w Łodzi nieliczne i rozproszone, pierwszy spacer obejmie dwa wątki stylistyczne – klasycyzm i wczesną fazę historyzmu, inspirowaną przede wszystkim neorenesansem według wzorców włoskich. Drugi spacer poświęcony będzie architekturze 2 poł. XIX wieku, która jest w Łodzi bogato reprezentowana (przede wszystkim w postaci eklektyzmu), zarówno w budownictwie świeckim, sakralnym, jak i obiektach użyteczności publicznej. Trzeci spacer pozwoli na przyjrzenie się zjawisku łódzkiej secesji, reprezentowanej przez wąską grupę ok. 50 „czystostylowych” obiektów, które pozwoliły jednak na zbudowanie wizerunku Łodzi jako miasta secesji. Czwarty spacer pozwoli na przybliżenie uczestnikom architektury międzywojennego modernizmu, od romantyzmu narodowego i polskiej sztuki dekoracyjnej, po funkcjonalizm i luksusowe kamienice z końca lat 30-tych XX wieku. Piąty spacer poświęcony będzie architekturze od 1945 roku do czasów współczesnych, z uwzględnieniem zarówno socrealizmu, modernizmu powojennego, postmodernizmu, jak i obecnych trendów projektowych.

Maria Nowakowska

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
12.09. - 2 połowa XX wieku
22.08.- Modernizm międzywojenny
25.07. - Klasycyzm i historyzm
8.08. - Eklektyzm i secesja


Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji