Lista zajęć Stretching (1x w tygodniu)

Stretching (1x w tygodniu)

Dane podstawowe

Data rozpoczęcia
06.02.2019
Data zakończenia
30.06.2019
Organizator
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Liczba uczestników
9
Wolnych miejsc
3
Wiek od
50 lat

Opis

Zajęcia ruchowe.

Zajęcia odbywają się na sali tanecznej w środy o godz. 11:00.

Szczegóły u koordynatora zajęć.

Koszt 60 zł / miesięcznie za zajęcia 1x w tygodniu.

Instruktor / prowadzenie: Kalina Duwadzińska - ab­sol­went­ka Choreografii i tech­nik tań­ca na wydzia­le Wokalno–Aktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi. Podczas stu­diów roz­wi­ja­ła swój warsz­tat ar­ty­stycz­ny i za­wo­do­wy po­d o­kiem naj­lep­szych polskich pe­da­go­gów tań­ca. Pod kie­run­kiem mi­strza Hari Padmana w Chennaju i Kapila Sharmy w Delhi kształ­ci­ła się w za­kre­sie kla­sycz­ne­go tań­ca Bharatanatyam i ryt­mi­ki karnatyc­kiej. Od 2005 ro­ku zwią­za­na jest z Indian Dance Group MOHINI, z któ­rą kon­cer­tu­je w ca­łej Polsce i za granicą pro­mu­jąc sztu­kę i kul­tu­rę Indii. Dzięki mediom społecznościowym twórczość zespo­łu cie­szy się ro­sną­cą po­pu­lar­no­ścią wśród publiczności na całym świecie. W swoich pracach choreograficznych za po­mo­cą ję­zy­ka cia­ła kreu­je po­etyc­kie, in­tym­ne światy nasycone metaforami. Od 2006 ro­ku ja­ko in­struk­tor różnych technik tańca i ruchu współ­pra­cu­je ze szko­ła­mi tań­ca i cen­tra­mi kul­tu­ry, gdzie dzie­li się z kur­san­ta­mi swo­ją wie­dzą, pa­sją i do­świad­cze­niem.

STRETCHING - zajęcia są kombinacją łagodnych ćwiczeń rozciągających i wzmacniających. Dzięki regularnej praktyce uczestnicy zauważą, że zakres i swoboda ruchu w stawach wzrasta, mięśnie stają się bardziej elastyczne i mniej podatne na urazy, a ból pleców stopniowo ustępuje. Podczas zajęć uczymy się również technik relaksacji i automasażu, dzięki którym uczestnicy eliminują codzienny stres nagromadzony w ciele. Wszystko to przy pogodnej, relaksującej muzyce.

Lekcje

# Data Dzień Godzina Czas trwania Temat Grupa Sala Miasto
1 06.02.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
2 13.02.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
3 20.02.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
4 27.02.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
5 06.03.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
6 13.03.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
7 20.03.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
8 27.03.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
9 03.04.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
10 10.04.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
11 17.04.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
12 24.04.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
13 01.05.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
14 08.05.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
15 15.05.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
16 22.05.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
17 29.05.2019 środa 11:00 01:00 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa