Polityka prywatności

Polityka prywatności strefazajec.pl

 1. Administratorem danych osobowych Klientów strefazajec.pl jest Operator - biletyna.pl sp. z o.o. (dawniej GnP Dec sp.k.) z siedzibą w Blizne Jasińskiego (05-082), przy ulicy Kościuszki 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001064882, numer NIP 5222868457, numer REGON 141172460,

 2. Klient może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: [email protected].

 3. Klient, poprzez kontakt z administratorem danych, może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

 4. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.

 5. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.

 6. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Operatora celem utrzymania konta na strefazajec.pl dla umożliwienia łatwego Zgłoszenia na Zajęcia:

  1. zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, datę urodzenia, płeć, telefon kontaktowy oraz adres zamieszkania. W przypadku danych osoby małoletniej, której opiekunem prawnym jest Klient dodatkowo relację do opiekuna prawnego.

  2. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) o korzystanie ze https://www.strefazajec.pl/ na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawartej w momencie kliknięcia w link aktywacyjny e-maila otrzymanego po rejestracji.

 7. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu dokonana Zgłoszenia na Zajęcia u Organizatora:

  1. Po dokonaniu Zgłoszenia na Zajęcia następuje przekazanie danych osobowych Klienta i osób małoletnich - jeżeli dotyczy - do Organizatora celem zawarcia Umowy uczestnictwa w Zajęciach;

  2. zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, datę urodzenia, płeć, telefon kontaktowy oraz adres zamieszkania. W przypadku danych osoby małoletniej, której opiekunem prawnym jest Klient dodatkowo dane oraz typ relacji opiekuna prawnego.

  3. Podstawą prawną przekazania danych do Organizatora jest dyspozycja Klienta dokonana podczas procesu Zgłoszenia poprzez naciśnięcie przycisku "Zapisz" / "Zapisz i opłać”.

 8. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłki Newslettera:

  1. zakres przetwarzanych danych obejmuje adres e-mail oraz miejscowość Klienta

  2. Oferty i promocje mogą być dobrane (sprofilowane) dla każdego z Klientów z osobna.

  3. podstawą prawną przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na Newsletter, która została udzielona podczas procesu rejestracji, jako zgoda opcjonalna i domyślnie niezaznaczona.

  4. zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kliknięcie w link anulowania subskrypcji Newslettera zawartego w e-mailu każdego Newslettera.

 9. Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Operatora do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl

 10. Administratorem danych osobowych Uczestnika zajęć oraz, w przypadku osób niepełnoletnich, Opiekuna prawnego Uczestnika zajęć jest Organizator.

 11. Dane inspektora ochrony danych Organizatora zawarte są w Deklaracji uczestnictwa oraz Regulaminie uczestnictwa.

 12. Operator prezentuje w strefazajec.pl Klientowi, będącemu Uczestnikiem zajęć, szczegóły uczestnictwa w Zajęciach oraz dokonanych płatności, na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej z Organizatorem.