Regulamin

Regulamin korzystania ze strony strefazajec.pl


§ 1 Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania ze strony strafazajec.pl
 2. Portal – portal strafazajec.pl działający pod domeną strefazajec.pl prowadzony przez Operatora,
 3. Operator - GnP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Blizne Jasińskiego (05 - 082), przy ulicy Kościuszki 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000437095, numer NIP 5222868457, numer REGON 141172460,
 4. Zajęcia – zajęcia o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które uczestnicy mogą zapisywać się za pośrednictwem Portalu,
 5. Organizator – osoba lub podmiot będąca organizatorem Zajęć
 6. Klient – osoba lub podmiot dokonująca zapisu na Zajęcia za pośrednictwem Portalu,
 7. Uczestnik - osoba lub podmiot zapisana na Zajęcia za pośrednictwem Portalu
 8. Zgłoszenie – zgłoszenie poprzez portal strefazajec.pl na zajęcia organizowane przez Organizatora
 9. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827)

§ 2 Zakres obowiązywania Regulaminu

 1. Regulamin dotyczy wszystkich Zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem Portalu.
 2. Dokonanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Portalu podczas dokonywania Zgłoszenia.
 4. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując Zgłoszenia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania zgłoszenia, w szczególności na udostępnianie danych Organizatorowi Zajęć, do których dokonywane jest Zgłoszenie

§ 3 Proces zapisu na Zajęcia

 1. W celu zapisu na Zajęcia Klient:

  1. dokonuje wyboru Zajęć z listy dostępnej w Portalu,
  2. dokonuje wyboru schematu opłat za wybrane Zajęcia
  3. podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, oraz dane Uczestnika
  4. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Portalu,
  5. może wybrać opcję dostarczania okresowego informacji o Portalu i Zajęciach na wskazany adres poczty elektronicznej,
  6. wybiera sposób płatności z listy udostępnionej w Portalu,
 2. Przed zatwierdzeniem zgłoszenia Klient widzi w Portalu jego podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
 3. Klient akceptuje warunki Zgłoszenia poprzez przycisk "Zgłaszam"
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.
 5. Zgłoszenie ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 5.
 6. Operator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Zgłoszenia oraz Regulamin.
 7. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Organizator potwierdza Zgłoszenie i Portal wysyła informację do Klienta z prośbą o dokonanie wpłaty za pierwsze Zajęcia
 8. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej ze Zgłoszenia i wybranego schematu płatności
 9. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej ze Zgłoszenia. Operator potwierdza zapisanie Uczestnika na Zajęcia

§ 4 Formy płatności i termin ważności Zgłoszenia

 1. Operator oferuje następujące formy płatności za Zajęcia

  1. przelew bankowy
  2. płatność internetowa (on - line) przelewem lub kartą płatniczą
 2. Dostępne formy płatności za dane Zajęcia z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Zgłoszenia
 3. Płatności internetowe (on - line) realizowane są przez współpracujący z Operatorem podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
 4. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Operatorem, o których mowa powyżej znajduje się w Portalu i widoczna jest dla Klienta podczas procesu Zgłoszenia na Zajęcia opisanych w § 3.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej ze Zgłoszenia.
 6. Operator przyjmuje przelewy w złotych.
 7. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 6, Operator zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Operatora.

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Operatora w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej: reklamacje@strefazajec.pl lub na adres korespondencyjny Operatora.
 2. Jeśli reklamacja nie jest związana z Operatorem, Portalem lub jego działaniem a dotyczy Organizatora, Operator przekazuje taką reklamację niezwłocznie do Organizatora.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, termin rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony i zależy od Organizatora, a o wydłużeniu czasu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Operatora.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 6 Wymagania w zakresie używanej przeglądarki internetowej

Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej zgodnej ze standardem HTML5 oraz z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.

§ 7 Pozostałe postanowienia

 1. Operator świadczy dla Klienta usługi nieodpłatne takie jak:
  1. wysyłka newslettera informacyjnego o Zajęciach, jeżeli Klient wyrazi taką wolę zgodnie z § 3 ust. 1 lit. e),
  2. umożliwienie zamieszczaniaw Portalu recenzji lub opinii o Zajęciach.
 2. Klient w przypadku umieszczania recenzji lub opinii o Zajęciach dokonuje ich dobrowolnego rozpowszechniania oraz zapewnia, że zamieszone przez niego treści nie naruszają dóbr i praw osób trzecich, nie są sprzeczne z prawem i wyraża zgodę na ich ewentualne opracowanie lub zmianę przez Operatora.
 3. W przypadku gdy Klient, inna osoba lub podmiot uzna, iż treść dostępna w Portalu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem, powinien poinformować o tym niezwłocznie Operatora, a Operator Portalu popowzięciu informacji o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne kroki mające na celu usunięcie z Portalu treści będących przyczyną naruszenia.
 4. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów lub inne osoby treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie ust. 3 powyżej.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania Organizatorów, w szczególności za odwołane lub opóźnione Zajęcia

§ 8 Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2016 roku.